Контакти Прекршајног суда у Рашки


Прекршајни суд у Рашки


 36350 Рашка, Милуна Ивановића б.б.
ПАК: 569203


Матични број: 17774042
Порески идентификациони број (ПИБ): 106400610

Писарница


Управитељ писарнице, Сузана Кошанин

 036 736 243 локал 106

Референт за пријем, оверу и експедицију

 036 736 243 локал 108

Референти извршења

 036 736 243 локал 105

Рачуноводство


Шеф рачуноводства, Мирјана Цветић

 036 733-972