Пријем писмена и издавање уверења


Пријем писмена

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Рашки сваког радног дана од 7.30 - 15.30 часова.
Пријем писмена врши референт експедиције. Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.

 036 736 243 локал 108

Издавање уверења

Захтеви за уверења да физичка лица, правна лица и одговорна лица у правном лицу нису прекршајно кажњавана или да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности, као и захтеви за потврде да су измирене све обавезе према Прекршајном суду у Рашки, предају се на писарници суда сваког радног дана у времену од 7.30 - 15.30 часова.
Захтеви се предају у слободној или електронској форми али обавезно морају да садрже за правна лица пуни назив, седиште, ПИБ и МБ, а за физичка лица адресу становања и ЈМБГ. Уверења и потврде издају се наредног дана од дана подношења захтева у времену од 7.30 - 15.30 часова.
Такса за издавање уверења и потврде износи 190 динара и плаћа се судским таксеним маркама или уплатницом на жиро рачун бр. 840-29749845-02 са назнаком броја модела 97 и позивом на број 31-087. Сврха уплате: ТАКСА ЗА УВЕРЕЊЕ Прималац: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ

Образац захтева за издавање потврде о некажњавању

Преузмите документ


Образац захтева за препис списа

Преузмите документ


Oбразац молбе за плаћање новчане казне у ратама

Преузмите документ


АКО СЕ УВЕРЕЊЕ ИЗДАЈЕ У ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРИМЕРAКА. ЗА ДРУГИ И СВАКИ ДАЉИ ПРИМЕРАК ПЛАЋА СЕ ПОЛОВИНА ТАКСЕ ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈA (95,00 динара).

 036 736 243 локал 108