Судска управа Прекршајног суда у Рашки


Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Рашки чине:

• Председник суда, Зорка Марић

Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника.

За заменика председника суда одређена је судија Драгана Ђурђевић који замењује председника суда у случају спречености или одсутности.

• Записничар, Јелица Томовић

Записничар додељен председнику суда обавља све дактилографске послове за председника.