Запослени Прекршајног суда у Рашки

У Прекршајном суду у Рашки има укупно 14 запослених. Поред судија, судијских помоћника, судске управе, приправника и волонтера, запослено је 10 државних службеника и намештеника који су распоређени на следећа радна места:


Финансијска служба

Шеф финансијске службе

Организује и руководи радом рачуноводства и обезбеђује законитост рада, организује целокупно-материјлно пословање суда, саставља финансијски план, периодични обрачун и завршни рачун суда, води буџетско књиговодство, стара се о благовремоном обезбеђењу потребних средстава за текуће послове суда и њихово наменско коришћење, стара се о благовременом измирењу законских и уговорених обавеза суда, израђује извештаје о материјалном – финансијском пословању суда и доставља их надлежним органима, обавља и друге послове по налогу председника суда.

Шеф финансијске службе у Прекршајном суду у Рашки је Мирјана Цветић.

Судска управа

Референт за кадровске и персоналне послове

Обавља административно-техничке послове за председника суда, води уписнике судске управе, контактира са странкама и осталим правосудним органима и другим државним органима, припрема контакте за председника суда. Спроводи конкурсе за јавне набавке. Обезбеђује замене одсутних запослених, стара се о благовременој исплати накнада за судске вештаке, браниоцима по службеној дужноси, води евиденцију одсуствовања, боловања и коришћење годишњих одмора а такође ради и на извршним предметима, утврђује правоснажност одлуке у предметима, врши доставу одлука, свакодневно прегледа рокове и предмете који се налазе у поступку извршења и експедицији и поступа по налогу судије, извршава правоснажна решења и пресуде, одговара за ажурност предмета, стара се о благовременој наплати новчаних казни и трошкова прекршајног поступка и о благовременом извршењу заштитних мера и предузима мере за принудну наплатну новчаних казни и трошкова поступка и обавља др уге послове по налогу председника суда.

Референт за кадровске и персоналне послове у Прекршајном суду у Рашки је Ружица Васиљевић.

Писарница и референти

Управитељ писарнице

Организује и руководи радом писарнице, стара се о примени пословника и других прописа и упуства о раду писарнице, саставља све потребне статистичке извештаје о целокупном раду суда, стара се о уредној и благовременој достави предмета судијама, издаје налоге запосленима у писарници у циљу благовременог и ефикасног поступања по примњеним поднесцима(жалбе и др.) и захтевима, координара рад доставе и отпреме поште, захтева, предмета и предузима мере за уредну и благовремену доставу, стара се о чувању предмета у архиви у складу са пословником, води прописане књиге архивираних предмета, врши контролу предмета за архивирање и обавље и друге послове по налогу председника суда.

Управитељ писарнице у Прекршајном суду у Рашки је Сузана Кошанин.

Уписничар

Прима захтеве за покретање прекршајног поступка, жалбе и друге поднеске, води одговарајуће уписнике као и остале помоћне књиге у складу са пословником, формира предмете, задужује поднеске, предмете и остала писмена, разводи предмете, води евиденцију примљених решених и нерешених предмета, обавља послове у вези припреме, сређивања и улагања предмета за архиву и обавља друге послове по налогу шефа одсека писарнице и председника суда.

Уписничар у Прекршајном суду у Рашки је Бојана Срећковић

Референт експедиције

Врши пријем поште и разврстава исту, врши доставу замолница, другостепених одлука, улаже доставнице и уплатнице, доставља правноснажне пресуде странкама, надлежним органима и заинтересованим лицима, уз консултације са судијом упућује замолнице другим судовима за уручење пресуда и других писмена, евидентира уложене жалбе и предмет доставља судији на увид, по налогу шефа одсека писарнице обавља послове у вези припреме, сређивања и улагања предмета за архиву, прима писмена за експедовање и уписује их у поштанске књиге, организује нихово сређивање и отпремање и обавља друге послове по налогу шефа одсека писарнице и председника суда.

Референт експедиције у Прекршајном суду у Рашки је Милица Смиљанић

Референт на извршним предметима

Извршава правноснажне пресуде, доставља пресуде на принудно извршење надлежним судовима, евидентира извршене пресуде и припрема их за архиву, спроводи извршење заштитних мера и трошкова прекршајног поступка, води одговарајуће помоћне књиге, евидентира промене у поступку извршења, води посебну евиденцију о предметима у којима су изречене казне затвора, спроводи поступак извршења пресуда других прекршајних судова и органа управе када је извршење ових решења у надлежности овог суда, обавља и друге послове по налогу шефа одсека писарнице и председника суда.

Референти на извршним предметима у Прекршајном суду у Рашки су:

Славица Дечовић
Стоја Драгојловић

Записничар

По годишњем распореду послова обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен, пише записнике на суђењима, позиве за рочишта, доставнице и повратнице, обавља послове по диктату код судије, води рачуна о уредности списа, попуњава наредбе за довођење, решења о исплати сведоцима и др., дежура са судијом по плану дежурства, врши препис текстова и рукописа и израћује све врсте табела, стара се о савременом обликовању текста, припрема и штампа завршене материјале, стара се о чувању и преносу података, исправности биротехничке опреме и рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, води евиденцију о свом раду, обавља и друге послове по налогу судије и председника суда.

Записничари у Прекршајном суду у Рашки су:

Вера Поповић
Гордана Столовић
Јелица Томовић