Prijem pismena i izdavanje uverenja


Prijem pismena

Prijem pismena vrši se u odseku pisarnice Prekršajnog suda u Raški svakog radnog dana od 7.30 - 15.30 časova.
Prijem pismena vrši referent ekspedicije. Prilikom prijema pismena službenik je dužan da na primerak podneska stranke stavi prijemni štambilj.

 036 736 243 lokal 108

Izdavanje uverenja

Zahtevi za uverenja da fizička lica, pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu nisu prekršajno kažnjavana ili da im nije izrečena zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti, kao i zahtevi za potvrde da su izmirene sve obaveze prema Prekršajnom sudu u Raški, predaju se na pisarnici suda svakog radnog dana u vremenu od 7.30 - 15.30 časova.
Zahtevi se predaju u slobodnoj ili elektronskoj formi ali obavezno moraju da sadrže za pravna lica puni naziv, sedište, PIB i MB, a za fizička lica adresu stanovanja i JMBG. Uverenja i potvrde izdaju se narednog dana od dana podnošenja zahteva u vremenu od 7.30 - 15.30 časova.
Taksa za izdavanje uverenja i potvrde iznosi 190 dinara i plaća se sudskim taksenim markama ili uplatnicom na žiro račun br. 840-29749845-02 sa naznakom broja modela 97 i pozivom na broj 31-087. Svrha uplate: TAKSA ZA UVERENJE Primalac: BUDŽET REPUBLIKE

Obrazac zahteva za izdavanje potvrde o nekažnjavanju

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za prepis spisa

Preuzmite dokument


Obrazac molbe za plaćanje novčane kazne u ratama

Preuzmite dokument


AKO SE UVERENJE IZDAJE U DVA ILI VIŠE PRIMERAKA. ZA DRUGI I SVAKI DALJI PRIMERAK PLAĆA SE POLOVINA TAKSE IZ OVOG TARIFNOG BROJA (95,00 dinara).

 036 736 243 lokal 108