Zaposleni Prekršajnog suda u Raški

U Prekršajnom sudu u Raški ima ukupno 14 zaposlenih. Pored sudija, sudijskih pomoćnika, sudske uprave, pripravnika i volontera, zaposleno je 10 državnih službenika i nameštenika koji su raspoređeni na sledeća radna mesta:


Finansijska služba

Šef finansijske službe

Organizuje i rukovodi radom računovodstva i obezbeđuje zakonitost rada, organizuje celokupno-materijlno poslovanje suda, sastavlja finansijski plan, periodični obračun i završni račun suda, vodi budžetsko knjigovodstvo, stara se o blagovremonom obezbeđenju potrebnih sredstava za tekuće poslove suda i njihovo namensko korišćenje, stara se o blagovremenom izmirenju zakonskih i ugovorenih obaveza suda, izrađuje izveštaje o materijalnom – finansijskom poslovanju suda i dostavlja ih nadležnim organima, obavlja i druge poslove po nalogu predsednika suda.

Šef finansijske službe u Prekršajnom sudu u Raški je Mirjana Cvetić.

Sudska uprava

Referent za kadrovske i personalne poslove

Obavlja administrativno-tehničke poslove za predsednika suda, vodi upisnike sudske uprave, kontaktira sa strankama i ostalim pravosudnim organima i drugim državnim organima, priprema kontakte za predsednika suda. Sprovodi konkurse za javne nabavke. Obezbeđuje zamene odsutnih zaposlenih, stara se o blagovremenoj isplati naknada za sudske veštake, braniocima po službenoj dužnosi, vodi evidenciju odsustvovanja, bolovanja i korišćenje godišnjih odmora a takođe radi i na izvršnim predmetima, utvrđuje pravosnažnost odluke u predmetima, vrši dostavu odluka, svakodnevno pregleda rokove i predmete koji se nalaze u postupku izvršenja i ekspediciji i postupa po nalogu sudije, izvršava pravosnažna rešenja i presude, odgovara za ažurnost predmeta, stara se o blagovremenoj naplati novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka i o blagovremenom izvršenju zaštitnih mera i preduzima mere za prinudnu naplatnu novčanih kazni i troškova postupka i obavlja dr uge poslove po nalogu predsednika suda.

Referent za kadrovske i personalne poslove u Prekršajnom sudu u Raški je Ružica Vasiljević.

Pisarnica i referenti

Upravitelj pisarnice

Organizuje i rukovodi radom pisarnice, stara se o primeni poslovnika i drugih propisa i upustva o radu pisarnice, sastavlja sve potrebne statističke izveštaje o celokupnom radu suda, stara se o urednoj i blagovremenoj dostavi predmeta sudijama, izdaje naloge zaposlenima u pisarnici u cilju blagovremenog i efikasnog postupanja po primnjenim podnescima(žalbe i dr.) i zahtevima, koordinara rad dostave i otpreme pošte, zahteva, predmeta i preduzima mere za urednu i blagovremenu dostavu, stara se o čuvanju predmeta u arhivi u skladu sa poslovnikom, vodi propisane knjige arhiviranih predmeta, vrši kontrolu predmeta za arhiviranje i obavlje i druge poslove po nalogu predsednika suda.

Upravitelj pisarnice u Prekršajnom sudu u Raški je Suzana Košanin.

Upisničar

Prima zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, žalbe i druge podneske, vodi odgovarajuće upisnike kao i ostale pomoćne knjige u skladu sa poslovnikom, formira predmete, zadužuje podneske, predmete i ostala pismena, razvodi predmete, vodi evidenciju primljenih rešenih i nerešenih predmeta, obavlja poslove u vezi pripreme, sređivanja i ulaganja predmeta za arhivu i obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka pisarnice i predsednika suda.

Upisničar u Prekršajnom sudu u Raški je Bojana Srećković

Referent ekspedicije

Vrši prijem pošte i razvrstava istu, vrši dostavu zamolnica, drugostepenih odluka, ulaže dostavnice i uplatnice, dostavlja pravnosnažne presude strankama, nadležnim organima i zainteresovanim licima, uz konsultacije sa sudijom upućuje zamolnice drugim sudovima za uručenje presuda i drugih pismena, evidentira uložene žalbe i predmet dostavlja sudiji na uvid, po nalogu šefa odseka pisarnice obavlja poslove u vezi pripreme, sređivanja i ulaganja predmeta za arhivu, prima pismena za ekspedovanje i upisuje ih u poštanske knjige, organizuje nihovo sređivanje i otpremanje i obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka pisarnice i predsednika suda.

Referent ekspedicije u Prekršajnom sudu u Raški je Milica Smiljanić

Referent na izvršnim predmetima

Izvršava pravnosnažne presude, dostavlja presude na prinudno izvršenje nadležnim sudovima, evidentira izvršene presude i priprema ih za arhivu, sprovodi izvršenje zaštitnih mera i troškova prekršajnog postupka, vodi odgovarajuće pomoćne knjige, evidentira promene u postupku izvršenja, vodi posebnu evidenciju o predmetima u kojima su izrečene kazne zatvora, sprovodi postupak izvršenja presuda drugih prekršajnih sudova i organa uprave kada je izvršenje ovih rešenja u nadležnosti ovog suda, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka pisarnice i predsednika suda.

Referenti na izvršnim predmetima u Prekršajnom sudu u Raški su:

Slavica Dečović
Stoja Dragojlović

Zapisničar

Po godišnjem rasporedu poslova obavlja sve daktilografske poslove u predmetima dodeljenim u rad sudiji kod koga je raspoređen, piše zapisnike na suđenjima, pozive za ročišta, dostavnice i povratnice, obavlja poslove po diktatu kod sudije, vodi računa o urednosti spisa, popunjava naredbe za dovođenje, rešenja o isplati svedocima i dr., dežura sa sudijom po planu dežurstva, vrši prepis tekstova i rukopisa i izraćuje sve vrste tabela, stara se o savremenom oblikovanju teksta, priprema i štampa završene materijale, stara se o čuvanju i prenosu podataka, ispravnosti birotehničke opreme i racionalnom korišćenju kancelarijskog i drugog potrošnog materijala, vodi evidenciju o svom radu, obavlja i druge poslove po nalogu sudije i predsednika suda.

Zapisničari u Prekršajnom sudu u Raški su:

Vera Popović
Gordana Stolović
Jelica Tomović